Протокол - Romanoautogas.bg

Протокол № ..............  /..............

За допълнително монтиране на моторно превозно средство на уредба,която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) .

1.Фирма извършила монтажа:
2.Данни за моторното превозно средство:
3.Данни за собственика на моторното превозно средство:
4.Данни за монтирана уредба за ВНГ
Днес, на описаното моторно превозно средство е монтирана уредба за втечнен нефтен газ (ВНГ)
марка: модел: състояща от следните компоненти:
Компонент  Марка  Номер на одобряване  забележка
 1.  Резервоар за гориво:
 2.  Спирателен клапан за ниво 80% (за ВНГ):
 3.  Индикатор за налягане на ниво:
 4.  Предпазен клапан (за ВНГ):
 5. Пълначно устройство: 
 6. Изпарител (за ВНГ): 
 7. Инжектори впръсквачи (за ВНГ):
 8.  Филтриращи елементи:
 9.  Газопроводи (тръби и маркучи):
 10.  Вентилационна кутия:
 11.  Датчик MAP
 12.  Електронен блок за управление(ECU):
 13.  Допълнителни у-ва за подпомагане работата на двигателя:

Декларирам , че всички компоненти на уредбата притежават одобряване на типа и уредбата е монтирана съгласно изискванията на приложение №, раздел I / раздел II от наредба № H-3:

Монтирането на уредбата е извършено от:

1. /подпис/
2. /подпис/
Собсвенник на моторно превозно средство:   /подпис/
Лице, издало протокола: /подпис/
Дата: ..................................
Място: .................................

Настоящият протокол се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Наредба № H-3 от февруари 2013 г. за изменение в конституцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейският съюз, или друга държава -  по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Принтирай